Olimpiados nuostatai

Patvirtinta Olimpiados organizacinės grupės bendru sutarimu

2017 M. NACIONALINĖS TEISINIŲ ŽINIŲ OLIMPIADOS
NUOSTATAI

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Nacionalinė teisinių žinių olimpiada (toliau – Olimpiada) – respublikinis Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių teisinių žinių konkursas, kurį globoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Olimpiadą organizuoja Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas ir Lietuvos Advokatūra (toliau – Olimpiados organizatoriai).
2.    Olimpiados nuolatiniu partneriu yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Olimpiados partneriais gali būti kviečiami tapti pagrindinių Lietuvos teisinių institucijų ir organizacijų atstovai, kitos aukštosios mokyklos, privataus sektoriaus bendrovės, kiti socialiniai partneriai.
3.    Olimpiados nuostatai reglamentuoja šios kasmetinės iniciatyvos tikslus, organizavimo ir vertinimo tvarką, vykdymo etapus, finansavimą bei dalyvių apdovanojimą.

II. OLIMPIADOS TIKSLAI

4.    Olimpiada organizuojama siekiant:
4.1. ugdyti mokinių teisinį sąmoningumą ir supratimą apie teisinę valstybę, teisinę kultūrą, valstybės teisės sistemą, jos veikimo principus;
4.2. skatinti mokinius domėtis teise, gilinti savo žinias šioje srityje;
4.3. ugdyti mokinių aktyvumą, pilietiškumą, lavinti teisinio mąstymo kultūrą;
4.4. plėtoti visuomenės teisinį švietimą, padėti mokiniams susipažinti su savo teisėmis ir pareigomis bei pažeistų teisių gynybos būdais;
4.5. padėti bendrojo ugdymo mokykloms vykdyti karjeros orientavimo veiklą, suteikti mokiniams galimybę susipažinti su teisininko profesija.

III. OLIMPIADOS ORGANIZATORIAI

5.    Olimpiadą organizuoja Olimpiados organizacinė grupė (toliau – Organizacinė grupė), į kurios sudėtį įeina:
5.1.     Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas;
5.2.    Lietuvos advokatūros atstovas;
5.3.    Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto atstovas;
5.4.     Lietuvos teisininkų draugijos atstovas;
5.5.     Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovas;
5.6.     Nacionalinės teismų administracijos atstovas;
5.7.     Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovas;
5.8.    Esant poreikiui – kitų partnerių atstovai.
6.    Organizacinė grupė vykdo šią veiklą:
6.1.    viešina informaciją apie rengiamą Olimpiadą ir koordinuoja Olimpiados partnerių veiklą, bendrojo ugdymo mokyklų registraciją dalyvavimui renginyje;
6.2.     rengia Olimpiados testų užduotis, koordinuoja testų pateikimą bendrojo ugdymo mokykloms bei užtikrina sąžiningą testų atlikimo mokyklose procesą;
6.3.     Kartu su Organizatorių paskirta Komisija tikrina Olimpiados testus, apibendrina rezultatus, nustato laimėtojus bei skelbia Olimpiados rezultatus;
6.4.    sprendžia kitus su Olimpiada ir jos organizavimu susijusius klausimus.
7.    Organizacinė grupė taip pat sudaro ir tvirtina sąrašą šaltinių, su kuriais rekomenduojama mokiniams susipažinti prieš testų laikymą.
8.    Organizacinės grupės darbą ir medžiagos Organizacinei grupei pateikimą užtikrina Olimpiados organizatoriai.

IV. OLIMPIADOS DALYVIAI

9.    Olimpiadoje dalyvauti pageidaujančios mokyklos (klasės) Organizacinės grupės nustatyta tvarka ir terminais teikia paraiškas.
10.     Olimpiadoje dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų, užsiregistravusių dalyvauti Olimpiadoje, 9-12 klasių mokiniai, kurie individualiai atlieka olimpiados užduotis.
11.    Olimpiada vykdoma dviem pogrupiais: 9-10 klasių mokiniai ir 11-12 klasių mokiniai.

V. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA

12.     Olimpiada vyksta kasmet nuo vasario iki gegužės mėn., dviem etapais:
12.1.    I etapas rengiamas Olimpiadoje dalyvauti paraiškas pateikusiose bendrojo ugdymo mokyklose;
12.2.    II Olimpiados etapas rengiamas Mykolo Romerio universitete:
13.    I etapo testų į užsiregistravusias mokyklas nustatytu laiku pristatymą, mokinių testo laikymui užregistravimą, testo laikymo priežiūrą ir atsakymų surinkimą organizuoja Organizacinės grupės paskirti asmenys.
14.     I etapo testas laikomas tuo pačiu metu visose Olimpiadoje dalyvaujančiose bendrojo ugdymo  mokyklose rašytine, elektronine ir (ar) mobilia forma. Testas taip pat gali būti paraleliai laikomas Organizacinės grupės nurodytose informacinių portalų prieigose per naršyklę ar išmanųjį telefoną. Testo laikymas dėl techninių priežasčių gali būti skirstomas į srautus.
15.     I etapo testą sudaro 30 uždarų testo klausimų su trimis atsakymų variantais, kurių vienas yra teisingas. Klausimai pateikiami trijuose pogrupiuose: lengvi, vidutinio sunkumo ir sunkūs.
16.    Iki 300 mokinių, kurie geriausiai išlaikys I etapo testą, bus kviečiami dalyvauti II Olimpiados etape. Nustatant tikslų į II etapą kviečiamų mokinių skaičių bus atsižvelgiama į tai, kiek mokinių bus surinkę tiek pat teisingų atsakymų. Į II etapą taip pat gali būti papildomai kviečiami mokiniai, siekiant užtikrinti tolygų visų Lietuvos regionų atstovavimą.
17.     II Olimpiados etapo metu mokiniai kviečiami atvyksti į Mykolo Romerio universitetą, kur dalyvauja vienos dienos renginyje – mokymuose, kuriuos veda žinomi Lietuvos teisininkai (advokatai, teisėjai, prokurorai ar kiti Organizacinės grupės parinkti asmenys). Mokymuose mokiniai turės galimybę pagilinti savo teisines žinias.
18.     II Olimpiados etapo testas laikomas išklausius mokymus II etapo dieną. Testo laikymą organizuoja ir prižiūri Organizacinės grupės paskirti asmenys.
19.     II Olimpiados etapo testą sudaro 30 klausimų, iš jų: 20  uždarų ir 10 atvirų.
20.     I ir II Olimpiados etapuose pateikiami skirtingo sudėtingumo klausimų testai 9-10 klasių ir 11-12 klasių mokiniams. Testo klausimai gali būti pateikiami ir vaizdo bei kitais formatais, jei užtikrinamas jų slaptumas iki Olimpiados atitinkamo turo pradžios.
21.     Siekiant užtikrinti vertinimo proceso skaidrumą ir mokinių individualių rezultatų slaptumą, II Olimpiados etape dalyviams suteikiami unikalūs numeriai, kuriais žymimi jų testų atsakymų lapai.
22.    I Olimpiados etapo testą geriausiais rezultatais išlaikiusių moksleivių pavardės skelbiamos Organizatorių paskirtai Komisijai įvertinus darbus, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas internetiniame tinklapyje www.teisekiekvienam.lt. Dalyvių pavardės išdėstomos abėcėlės tvarka. Skelbiant II etapo rezultatus pirmiausia įvardinami I-III vietų laimėtojai, kiti dalyviai skelbiami abėcėlės tvarka.
23.     Nustačius nesąžiningumo laikant testą atvejus, Olimpiados dalyvio/ų rezultatai Organizacinės grupės sprendimu nevertinami arba anuliuojami.

VI. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

24. Olimpiados prizus steigia Olimpiados organizatoriai kartu su partneriais. Prizai skirstomi į šiuos pogrupius:
24.1. II etapo 9-10 klasių mokinių pogrupis: 1 vieta; 2 vieta; 3 vieta;
24.2. II etapo 11-12 klasių mokinių pogrupis: 1 vieta; 2 vieta; 3 vieta.
25. Olimpiados nugalėtojų apdovanojimai vyksta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje. Apdovanojimuose dalyvauja abiejų pogrupių 1-3 vietų nugalėtojai bei į geriausiųjų dešimtukus patekę abiejų pogrupių mokiniai, kurie apdovanojami padėkomis ir atminimo prizais, taip pat mokinius rengę mokytojai, Olimpiados partneriai.

VII. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS

26. Olimpiados rengimas finansuojamas renginio organizatorių, partnerių ir rėmėjų lėšomis.